ActueelLedenvergadering

7 november 2020 – Algemene ledenvergadering

Door de coronacrisis kon de algemene ledenvergadering afgelopen maart niet doorgaan. Het bestuur heeft nu besloten deze vergadering te houden op zaterdag 7 november. U bent om 14.00 uur welkom in De Huve in Eibergen.

Wij moeten rekening houden met een maximum aantal bezoekers. Bent u aanwezig bij de ledenvergadering? Geeft u zich dan voor 31 oktober 2020 op. Stuur een e-mail naar secretariaat@historischekringeibergen.nl of bel ons op nummer 06- 10 36 68 32. U kunt uw aanmelding ook per post naar ons sturen: Postbus 139, 7150 AC Eibergen.

Graag tot ziens bij de algemene ledenvergadering.

AGENDA
1. Opening
2. Alsnog vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering 2018
3. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering 2019
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Vaststellen van het jaarverslag 2019 en onze plannen voor 2020
6. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2019, waaronder
– jaarrekening 2019, balans per 31 december 2019, verslag van de kascommissie
7. Begroting 2020 en eventueel voorstel tot contributieverhoging
8. Benoeming van de kascommissie
9. Bestuursverkiezingen
Aftredend: Ton Esman (herkiesbaar) en Gerrie Klein Willink (niet herkiesbaar)
Het bestuur stelt voor om Ton Esman te herbenoemen als bestuurslid
10. Rondvraag en sluiting

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs