Jaarverslag 2017

(Concept) Jaarverslag Historische Kring Eibergen 2017.

Het bestuur

In het verslagjaar bestond het bestuur uit:

  • A. Ravesloot voorzitter Eibergen
  • A.G.J. Esman secretaris Eibergen

  • J.W. Scholl penningmeester Haaksbergen

  • H. Sieben lid Rekken

  • G. Klein Willink-Odink lid Eibergen

  • H. Floors lid Haaksbergen

  • L. Bolster-Koeslag lid Eibergen

In de algemene ledenvergadering die plaats had op 25 maart 2017 waren aftredend:

  • A.G.J. Esman en
  • G. Klein Willink-Odink

Op voorstel van het bestuur werden beide aftredende leden herbenoemd voor een nieuwe periode van vier jaren herbenoemd.

Deze algemene ledenvergadering werd door 22 personen bezocht, inclusief 6 bestuursleden. Op 1 januari 2017 omvatte het totale ledenaantal 1.095 personen. In de loop van het jaar schreven zich 64 nieuwe leden in, maar was ook sprake van 32 opzeggingen. Resultaat per 1 januari 2018 is dus € 1.127 leden.

Bestuur

Het bestuur kwam, buiten de eerdergenoemde algemene ledenvergadering, nog tien maal bijeen in kulturhus “’t Spieker”. Het dagelijks bestuur trad in het verslagjaar alleen als zodanig bijeen in overlegsituaties met derden (o.a. Volksfeestvereniging Holterhoek en bestuur Stichting Kulturhus Eibergen).

Vrijwilligers

De vereniging telde in het afgelopen jaar 47 vrijwilligers. Zij zetten zich in voor het bezorgen van Old Ni-js, de bemanning van het archief, het bestuur en de redactie.

Op 16 september 2017 vond de jaarlijkse bijeenkomst van de vrijwilligers plaats.

De tocht ging naar museum Buurtspoorweg in Haaksbergen en eindigde via een bezoek aan de barokkerk in Zwillbrock met een hapjesbuffet in restaurant “Grenszicht ”. Er namen 22 vrijwilligers deel aan deze uitstap.

Old Ni-js

De redactie van Old Ni-js heeft in 2017 vijf maal vergaderd onder voorzitterschap van Henk Sieben.

Van het blad Old Ni-js zijn de nummers 85 en 86 uitgegeven. Daarnaast kregen de leden in dit jaar de reeds lang tevoren aangekondigde extra uitgave. Te weten: “Het Boek van Holterhoek”. Auteur van het boek was voornamelijk Leo van Dijk. Hij werd daarbij ondersteund door vele andere vrijwilligers die informatie vergaarden. Het geheel werd uitgegeven door de Historische Kring in samenwerking met de Volksfeestvereniging Holterhoek. De presentatie vond op 1 september 2017 plaats bij café Grenszicht in Holterhoek. Het markeerde het begin van de viering van het 100-jarig jubileum van de Volksfeestvereniging. In december verscheen geen uitgave van Old Ni’js, maar werd volstaan met een museumgidsje en een nieuwsbrief.

In de loop van het verslagjaar werd ook een start gemaakt met de samenstelling van een boek over wat 100 jaar voetbal in Eibergen zoal tot gevolg heeft gehad voor de Eibergse samenleving.

Historisch Archief Eibergen

In het afgelopen jaar is het aantal vragen aan ons archief toegenomen. Meestal worden de vragen per e-mail gesteld via het secretariaat van onze vereniging. De vrijwilligers hebben in het verslagjaar de digitale inventarisatie van onze verzameling boeken afgrond. Eenieder kan nu via onze website vooraf zien welke boeken en brochures in het archief te vinden zijn. Einde 2017 bleek het om financiële redenen niet langer mogelijk om de huisvesting van ons archief/onze vergaderruimte, in kulturhus ’t Spieker voort te zetten. Een tweetal bijeenkomsten van het dagelijks bestuur met afgevaardigden van het bestuur van de Stichting Kultuurhus ’t Spieker konden niet tot een oplossing leiden.

Dodenherdenking

Bij deze jaarlijkse herdenking legden de bestuursleden mevrouw Klein Willink en de heer Floors namens de Historische Kring Eibergen bij het monument aan de Groenloseweg een bloemstuk.

Excursie

Op 10 mei namen 58 personen deel aan de jaarlijkse excursie van de leden van onze historische kring. De tocht ging naar Delft alwaar de Nieuwe Kerk en keramiekfabriek “De Porceleyne Fles” werden bezocht. Een verslag van deze dag is te vinden op de website van onze vereniging www.historischekringeibergen.nl.

Filmmiddag

De filmmiddag die onze vereniging jaarlijks in samenwerking met museum De Scheper organiseert vond plaats op zondag 19 februari 2017 in de grote zaal van kulturhus “’t Spieker”. De belangstelling was dit keer groot. Ruim 300 mensen bekeken de door de organisatie geselecteerde films.

Open Monumentendag

In 2017 organiseerde de Erfgoedkoepel wederom de Open Monumentendagactiviteiten in Berkelland. In een bijlage bij Achterhoek Nieuws werden alle bewoners van de gemeente op de hoogte gesteld van de activiteiten die door de historische verenigingen op verschillende plaatsen waren georganiseerd. Het centrale punt van deze dag lag dit keer de kern Gelselaar. In Eibergen liet onze Kring de organisatie aan anderen over. Dat leidde er toe dat in Rekken door enthousiaste particuliere inzet veel was te beleven, maar dat de activiteiten in Eibergen beperkt bleven tot de expositie in museum De Scheper en open stelling van de PKN kerk de Oude Mattheüs.

Erfgoedkoepel Berkelland

Met de zeven andere historische verenigingen van onze gemeente houden we contact en overleggen wij in de Erfgoedkoepel Berkelland. De koepel kwam in het verslagjaar driemaal bijeen. Onze secretaris vertegenwoordigt onze Kring in deze koepel en vervult daarbij ook de functie van secretaris. Verder is er samenwerking met museum De Scheper, de Erfgoedkoepel Berkelland, de Stichting Eibergse Molens – waarin onze vereniging bestuurlijk vertegenwoordigd is – en in mindere mate met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (E.C.A.L.) in Doetinchem.

Website

Het beheer van onze website is thans in handen van het bureau IDEA-Online van de heer G. Abbink. Hij is al jaren lid van onze vereniging en heeft met groot enthousiasme een geheel nieuwe, moderne opzet voor onze website gemaakt. Het aantal bezoekers is daardoor ook duidelijk toegenomen. In het verslagjaar werd de site 8.086 maal bezocht.

Museum de Scheper

Met het bestuur van museum de Scheper heeft ons bestuur jaarlijks overleg om elkaar, waar dat kan, te ondersteunen bij de verschillende activiteiten. Eén daarvan is het jaarlijkse filmfestival. Waar mogelijk trachten de besturen ook op andere vlakken samen te werken.

Vastgesteld in de ledenvergadering van 7 april 2018,

De secretaris, De voorzitter,

(A.G.J. Esman) (A. Ravesloot)

Gerelateerde Afbeeldingen: