ANBI

Voorwaarden voor ANBI.

Sinds 1 januari 2014 moeten Algemeen Nut Beogende Instellingen een aantal gegevens openbaar maken. Wij doen dat op deze website.

Gegevens van Historische Kring Eibergen

  • De Historische Kring Eibergen staat geregistreerd als ANBI onder RSIN/fiscaalnummer 816428244.
  • De namen en functies van de bestuurders staan op deze internetsite onder het item: Bestuur. Hier treft u ook het postadres van de Historische Kring Eibergen aan.
  • De doelstelling treft u aan onder het item Geschiedenis.
  • In 2019 heeft het bestuur van de HKE besloten om het vermogen van de vereniging minimaal € 25.000,00 te laten zijn.
  • In 2020 besloot het bestuur om een eventueel overschot in een bestemmingsreserve onder te brengen. Het bestuur wil nu een beleidsnotitie maken hoe er met deze reserve om moet worden gegaan. Eventueel in relatie met een verhoging van het lidmaatschapsgeld.
  • Duidelijk is, dat er behoefte bestaat aan het publiceren van boeken door de vereniging zelf en anderen. Daarbij is van belang om speciale gebeurtenissen, bv. 24-06-2026, 40 jaar jubileum HKE, niet te vergeten.

Het besluit om geen uitgave van boeken te doen, ten koste van het uitbrengen van ON, is gebaseerd op de wens van de leden geen ON te willen missen, maar maakt het heel moeilijk om nog andere uitgaven te realiseren.

Voorstel:
Om het mogelijk te maken (bv. een keer in de 3 jaar) om boeken, die van belang zijn voor de historie van Eibergen, zelf uit te geven of een financiële bijdrage te geven aan derden die een boek uitbrengen, wil het bestuur van de HKE een bestemmingsreserve opbouwen door de volgende maatregelen:

  • Het terugbrengen van de vermogensreserve tot €20.000. Is op dit moment vastgesteld op €25.000.
  • Het lidmaatschapsgeld van €18 naar €20 te brengen, ook deels om de stijgende vaste lasten te kunnen dekken.
  • Eventueel overschot op de jaarrekening in de reserveringsreserve op te nemen.
  • Om het uitbrengen van een boek mogelijk te maken , kan toch besloten worden om maximaal één (1) uitgave van ON te laten vervallen.

Onderbouwing:
Het terugbrengen van de vermogensreserve vindt het bestuur, op grond van risico-inschatting, verantwoord.
Door bovenstaande maatregelen te nemen, bestaat de mogelijkheid om toch zelf boeken te publiceren en/of daarnaast initiatieven van personen/instellingen buiten de vereniging te steunen.
Het verhogen van het lidmaatschapsgeld geeft ruimte om te komen tot overschot op de jaarrekening. (financiële onderbouwing. Aantal leden/vaste lasten)

HKE en WTBR (Wet Toezicht en Bestuur Rechtspersonen)
In dit document leest u meer over de regels voor de HKE in het kader van de WTBR.

De financiële verantwoording over 2022

De financiële verantwoording over 2021

De financiële verantwoording over 2020

De financiële verantwoording over 2019

De financiële verantwoording over 2018

Als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) ontving de Historische Kring in het voorjaar van 2019 een legaat ad € 81.253,21 dat is toegekend door Bennie te Vaarwerk, die op 20 september 2018 overleed. Het bedrag is bestemd om te benutten voor het regelmatig toekennen van een geldprijs plus een erepenning aan de persoon of (non-profit-)instelling die de Achterhoek nadrukkelijk in positieve zin onder de aandacht heeft gebracht.

Op 21 januari 2020 is de Stichting Fonds Willem Sluiter opgericht waaronder de site www.willemsluiterprijs.nl resulteert.

In datzelfde jaar is het legaat overgedragen aan de stichting, die op dat moment aangemerkt is als ANBI.

Daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor de besteding van het legaat bij de Stichting Fonds Willen Sluiter.

De financiële verantwoording over 2017
De financiële verantwoording over 2016

 

 

 

Gerelateerde Afbeeldingen: