Privacy Statement

PRIVACY STATEMENT

Dit privacy statement is voornamelijk gericht op de diensten die de Historische Kring Eibergen (HKE) online verricht en/of aanbiedt via zijn informatiesystemen en verwerkingsprocessen.

In het kader van de door de HKE verleende diensten, ontvangt, verzamelt en administreert de HKE persoonsgegevens van zijn leden. DE HKE verklaart dat zij deze persoonsgegevens uitsluitend verzamelt en administreert om uitvoering te geven aan de binnen de HKE geldende doelstellingen.

De HKE respecteert de privacy van personen van wie persoonsgegevens door haar worden verzameld en geadministreerd en beoogt een zorgvuldige omgang met die persoonsgegevens. De HKE spant zich er voor in om geldende wettelijke regelgeving, waaronder de Wet bescherming persoonsgegevens, de Telecommunicatiewet en de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven.

De HKE behoudt zich het recht voor om dit privacy statement aan te passen om de conformiteit met geldende en toepasselijke wet- en regelgeving te waarborgen.

WAAROM VERWERKEN WIJ UW GEGEVENS

De ledenadministratie van HKE verwerkt uw persoonsgegevens op grond van uw lidmaatschap van de Historische Kring Eibergen.

OVER WELKE PERSOONSGEGEVENS GAAT HET?

Persoonsgegevens worden bij de aanvang van het lidmaatschap ingevoerd aan de hand van het inschrijfformulier, op dat moment zijn de persoonsgegevens elektronisch vastgelegd in het systeem van de HKE.

De minimaal noodzakelijke gegevens die ingevoerd worden zijn

 • Naam,
 • Adres,
 • Woonplaats,
 • Email adres,
 • Telefoonnummer,
 • Geboortedatum,
 • Geslacht

 

De HKE zal niet meer persoonsgegevens verzamelen dan redelijkerwijs nodig is om haar diensten te kunnen verrichten voor de verenigingsdoelstellingen. Daarnaast zal de HKE de persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk.

WAT DOEN WE MET UW GEGEVENS

De HKE voert een ledenadministratie ten behoeve van de leden van de Historische Kring Eibergen. De volgende verwerkingsdoelen zijn van toepassing:

 • Lidmaatschapsadministratie van HKE-leden
 • Contributie-inning en facturering
 • Financiële verwerking van declaraties en kostenfacturen van leden
 • Samenstelling en distributie van de kroniek Old Ni-js en boekpublicaties naar leden
 • Identificeren van kandidaten voor functies voor de HKE.
 • HKE specifieke informatievoorziening naar u via post, mail of telefoon.

 

Bij deze verwerkingen zijn ook derde partijen betrokken alwaar verwerkingsovereenkomsten zijn afgesloten. Deze overeenkomsten bevatten de afspraken ter bescherming van de vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens en de omschrijving en toestemming tot verwerking van de persoonsgegevens voor een afgesproken verwerkingsdoel.

UW RECHTEN OP UW PERSOONSGEGEVENS

U kunt ook middels een schriftelijk verzoek aan de HKE de geadministreerde persoonsgegevens opvragen, laten wijzigen, of laten verwijderen.

VERWIJDEREN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Op schriftelijk verzoek van u als een lid zal de HKE door haar geadministreerde persoonsgegevens van verzoeker zo spoedig mogelijk uit haar administratie verwijderen, behoudens de informatie welke onder de fiscale bewaarplicht valt.

Leden die het HKE lidmaatschap opzeggen kunnen ervoor kiezen dat hun persoonsgegevens per direct worden geblokkeerd en na de verplichte bewaartermijn worden verwijderd, dan wel om statistische en historische redenen langer worden bewaard.

INZAGE DOOR DERDEN

De HKE zal persoonsgegevens niet delen met derden buiten de HKE zonder toestemming van het HKE lid. De HKE zal meewerken aan een wettelijk of strafrechtelijk verzoek tot inzage van persoonsgegevens.

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

De HKE treft organisatorische en technische maatregelen ter beveiliging van de persoonsgegevens en administratiegegevens alsmede om misbruik en verlies daarvan te voorkomen.

Gerelateerde Afbeeldingen: