Actueel

23 april: Algemene ledenvergadering

Aan de leden van de Historische Kring Eibergen,
 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering  zaterdag 23 april, 14:00 uur
Zalencentrum „De Huve“, Grotestraat 52, 7151 BD EIBERGEN 

A G E N D A
 
⦁ Opening
⦁ Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering 2021*
⦁  Ingekomen stukken en mededelingen.
⦁ Vaststellen van het financieel jaarverslag 2021, w.o.  *
⦁ Verslag van de kascommissie
⦁ Jaarrekening van 2021
⦁ Balans per 31 december 2021
⦁ Benoeming van de kascommissie 2022
⦁ Bestuursverkiezingen.
Aftredend en herkiesbaar: Arie Ravesloot, Henk Sieben, Hennie Floors

Er is op het moment van publiceren nog een vacature. Tot aan het moment van aanvang van de vergadering is het mogelijk kandidaten voor een bestuursfunctie voor te dragen aan de voorzitter van de vereniging.
⦁ Rondvraag en sluiting

PAUZE

Lezing door Arjan Ligtenbarg over de textielindustrie in de Achterhoek
 
De verslagen van de ledenvergaderingen 2021; het jaarverslag 2021 en de financiële stukken worden ter vergadering verspreid.
 

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs