Actueel

Agenda algemene ledenvergadering 14 maart 2020

Aan de leden van de Historische Kring Eibergen,

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 14 maart 2020, 14:00 uur in Zalencentrum „De Huve“, Grotestraat 52, 7151 BD EIBERGEN

A G E N D A

1. Opening
2. Alsnog vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering 2018 *
3. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering 2019 *
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Vaststellen van het jaarverslag 2019 en onze plannen voor 2020.
6. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2019, w.o. *
      – Jaarrekening van 2019
– Balans per 31 december 2019
– Verslag van de kascommissie
7. Begroting 2020 en eventueel voorstel tot contributieverhoging
8. Benoeming van de kascommissie
9. Bestuursverkiezingen
Aftredend:
– Ton Esman, herkiesbaar.
– Gerrie Klein Willink, niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om Ton Esman  her te benoemen als bestuurslid.
10. Rondvraag en sluiting.

*De verslagen van de ledenvergaderingen 2018 en 2019; het jaarverslag 2019 en de financiële stukken worden ter vergadering verspreid.

P A U Z E

De heer W. van Hagen, notaris te Eibergen, zal aansluitend aan de pauze een uiteenzetting geven over de Jodenvervolging in Eibergen. De tussen Haaksbergen en Eibergen gelegen gronden kennen een lange en bewogen geschiedenis. Denk daarbij aan het trieste verhaal van de Joodse onderduikers die daar in de Tweede Wereldoorlog verscholen zaten.

 

 

 

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs