Actueel

Agenda algemene ledenvergadering 2 oktober

Eibergen, juni 2021.  
 
Aan de leden van de Historische Kring Eibergen,
 
Het bestuur nodigt u van harte uit voor de algemene ledenvergadering zaterdag 2 oktober, 14:00 uur
Zalencentrum „De Huve“, Grotestraat 52, 7151 BD EIBERGEN 
 
A G E N D A

 
1. Opening
2. Alsnog vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering 2018 *
3. Vaststellen van het verslag van de algemene ledenvergadering 2019  *
4. Ingekomen stukken en mededelingen.
5. Vaststellen van het jaarverslag 2019.
6. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2019 en 2020, w.o.  *
–        Jaarrekening van 2019 en 2020
–        Balans per 31 december 2019 en 2020
–        Verslag van de kascommissie van beide jaren
–        Begroting 2022
7. Voorstel voor contributieverhoging n.a.v. beleidsvoornemen
Stukken van punt 6 en 7 zijn al in te zien op deze pagina (OVER ONS/ANBI)
8. Aanpassing statuten door aanscherping wet bestuurlijke aansprakelijkheid (WBTR)
9. Benoeming van de kascommissie 2022
10. Bestuursverkiezingen
Aftredend:
– Gerrie Klein Willink, niet herkiesbaar.
– Ton Esman, niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor om Justi Berk te benoemen als bestuurslid. Er is op het
moment van publiceren nog een vacature. Tot aan het moment van aanvang
van de vergadering is het mogelijk kandidaten voor een bestuursfunctie voor
te dragen aan de voorzitter van de vereniging.
11.     Rondvraag en sluiting.
 
De verslagen van de ledenvergaderingen 2018, 2019; het jaarverslag 2019 en 2020 en de financiële stukken worden ter vergadering verspreid.
 

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs