Reacties

Reactie Lkol bd. Overink

Hieronder de volledige reactie van Henk K. Overink, Lkol bd. op de artikelen ‘Kamp Holterhoek:
meer dan een militair complex’ in Old Ni-js nummer 66, 2010 en nummer 67, 2010 geschreven door Peter
Rutgers. Een beknopte versie van de reactie staat in Old Ni-js, nummer 69, 2011.

Het militaire kamp Holterhoek

Als voormalig medewerker van de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) heb ik de
artikelen over Kamp Holterhoek in Old Ni-js, nrs. 66 en 67, met grote belangstelling gelezen. In
de jaren negentig droeg ik binnen de staf van de Militaire Inlichtingendienst (MID)
stafverantwoording voor 898 Verbindingsbataljon (Vbdbat) en was als zodanig nauw
betrokken bij alles wat er m.b.t. dit onderdeel en Kamp Holterhoek binnen de Haagse staven
speelde. Met dit als achtergrond heb ik het volgende op papier gezet als aanvulling op uw
artikelen:

De internationale politieke ontwikkelingen: de val van de Berlijnse Muur en wat daarop volgde,
alsmede de behoefte het zogenaamde vredesdividend te verzilveren, hebben het voortbestaan
van Kamp Holterhoek in de jaren negentig tot driemaal toe ernstig bedreigd.

– In een van de eerste reorganisaties na de val van de muur, werd de D-Compagnie van
541 Verbindingsbataljon, gelegerd in Kamp Holterhoek opgeheven. Toen er in
dezelfde periode zicht kwam op een toekomstige verplaatsing van 102 Electronische
Oorlogsvoering-compagnie, ontstond het probleem, dat met alleen 898 Vbdbat, Kamp
Holterhoek geen bestaansrecht meer had. De MID moest dus een ander onderdeel
zien te vinden, dat de plaats van de verdwijnende eenheden zou innemen. Het werd
een deel van de Command Support Brigade van het 1(GE/NL) Corps. Dit heeft echter
wel de nodige moeite gekost, aangezien de leiding van de Nederlandse
Verbindingsdienst zich tot het uiterste verzette. Zij hadden deze eenheid een plaats
op de Veluwe toegedacht.

– Tot in de jaren negentig hadden de drie krijgsmachtdelen, Koninklijke Marine (KM),
Koninklijke Landmacht (KL) en Koninklijke Luchtmacht (KLu) hun eigen
inlichtingendiensten: de MidKM, de MidKL en de MidKlu. De reorganisatie van deze
inlichtingendiensten tot één Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) had als
gevolg, dat ook de verbindingsinlichtingen organisaties van de krijgsmachtdelen
moesten fuseren. Het ging om respectievelijk het Technisch Informatie Verwerkings
Centrum (TIVC) in Amsterdam, 898 Vbdbat in Eibergen en de Eerste Luchtmacht
Verbindingsgroep (1LVG) in Alphen-Riel. Lang is geaarzeld of het zwaartepunt van het
verwervingsdeel in Amsterdam, dan wel in Eibergen zou komen. Uiteindelijk is voor
Eibergen gekozen, waardoor Amsterdam overbodig werd!

– Midden negentiger jaren besloot de Koninklijke Landmacht te bezien of het, als gevolg
van reeds doorgevoerde reorganisaties, mogelijk was een aantal kazernes en/of
militaire oefenterreinen af te stoten. Hiertoe werd een projectgroep in het leven
geroepen met o.a. als opdracht, alle (Landmacht) kazernes tegen het licht te houden
en vervolgens met aanbevelingen te komen teneinde het aantal kazernes sterk te
verminderen. Genoemde projectgroep stuitte zo ook op Kamp Holterhoek. Toen
bleek,dat geen van de leden informatie had over de kazerne en welke onderdelen hier
exact gelegerd waren, werd besloten een streep te zetten door Kamp Holterhoek en
vervolgens te wachten op de reacties die dit zou oproepen. Het nieuws van de
mogelijke sluiting van het Kamp sloeg bij de MIDKL in als een bom. De Directeur
MIDKL liet onmiddellijk een notitie schrijven, waarin de gevolgen van sluiting voor de
inlichtingendienst werden geschetst. Hierop werd het voornemen tot sluiting
ingetrokken.
Alhoewel niet van toepassing op Eibergen, is het aardig te vermelden, dat bij de
uiteindelijke beslissingen welke kazernes wel dichtgingen, de negatieve opstellingen
van gemeentebesturen tegenover de militaire organisaties in de zeventiger en
tachtiger jaren een belangrijke rol hebben gespeeld. Vooral Ede en Harderwijk zijn
m.i. mede hierdoor hard getroffen.

Tot slot het volgende: enige reorganisaties verder is in Kamp Holterhoek nu, o.m. een deel van
de Nationale Sigint Organisatie (NSO) gelegerd. Vooral het feit, dat de instandhouding van
deze organisatie een erg kostbare zaak is voor Defensie, zal ook in de toekomst een
voortdurende dreiging blijven vormen voor het voortbestaan van deze organisatie, alsmede
voor Kamp Holterhoek.

Eibergen, april 2011
Henk K. Overink, Lkol bd.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs