ActueelOver ons

Agenda van de algemene ledenvergadering

Agenda van de algemene ledenvergadering 2018

Locatie: dorpshuis De Huve, Grotestraat 52, Eibergen

 • Opening
 • Goedkeuring en vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2017. (1)
 • ingekomen stukken en mededelingen.
 • Vaststelling van het beschrijvend jaarverslag 2017. (2)
 • Vaststellen van het financieel jaarverslag 2017 (3), waaronder:
 • Jaarrekening van 2017
 • Balans per 31 december 2017
 • Verslag van de kascommissie.
 • Begroting 2018 en de plannen voor 2018
 • Benoeming van de kascommissie

Voorgesteld wordt drie personen te benoemen die de kascommissie zullen vormen voor controle van de stukken betreffende het jaar 2018. Dit o.a. tengevolge van het aftreden van de  heer Kion en het overlijden van de heer De Groen.

Aftredend zijn de penningmeester Wim Scholl en het bestuurslid Lonyta Bolster. Wim Scholl stelt zich niet meer verkiesbaar. Lonyta Bolster is daarentegen bereid nog drie jaar bestuurslid te blijven. Het bestuur stelt voor Lonyta te herbenoemen. Als plaatsvervanger voor Wim Scholl stelt het bestuur voor de heer Alex Bolster, de echtgenoot van Lonyta, te benoemen, die dan tevens als penningmeester wil optreden.

 • Rondvraag en sluiting.

PAUZE

Voor het deel na de vergadering hebben wij de heer Jeroen Flamman uitgenodigd. De heer Flamman is senior archeoloog in dienst van het bedrijf Vestigia BV en gaf leiding aan het archeologisch onderzoek dat in de afgelopen twee jaren plaats vond op het traject van de te vernieuwen N18. Hij zal het dan vooral hebben over de opgravingen op Eibergs grondgebied. Meest interessant zijn dan resultaten van de opgravingen bij de Leugemorsweg, de Borculoseweg/Stokkersweg nabij de Berkel en de Hupselse Dwarsweg en mogelijk ook de Lintveldseweg. Hij zal het verhaal met name richten op de prehistorische en vroegmiddeleeuwse bewoning in het buitengebied van Eibergen.

Het belooft dus een presentatie te worden over een hele andere tijdsperiode dan we in ons verenigingsorgaan Old Ni-js gewend zijn.

Het zou prettig zijn als u tijdig wilt laten weten of u de vergadering zal bezoeken en met hoeveel personen. Het adres is www.secretariaat@historischekringeibergen.nl .

(1) Het concept-verslag wordt ter vergadering uitgereikt.

(2) Het beschrijvend concept-jaarverslag wordt ter vergadering uitgereikt en is te vinden op deze website

(3) De financiële bescheiden worden ter vergadering uitgereikt.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs