Ledenvergadering

Jaarverslag 2016

Jaarverslag Historische Kring Eibergen 2016.

Het bestuur

In het verslagjaar bestond het bestuur uit:

  • van der Ziel, voorzitter (Geesteren)
  • G.J. Esman, secretaris (Eibergen)
  • W. Scholl, penningmeester (Haaksbergen)
  • Somsen, lid (Eibergen)
  • Klein Willink-Odink, lid (Eibergen)
  • Floors, lid (Haaksbergen)
  • Bolster-Koeslag, lid (Eibergen)

In de algemene ledenvergadering die plaats had op 9 april 2016 waren aftredend:

  • Bert van der Ziel, niet herkiesbaar
  • Dick Somsen, niet herkiesbaar
  • Hennie Floors, herkiesbaar.

Op voorstel van het bestuur werd de heer Hennie Floors voor een nieuwe periode van vier jaren herbenoemd als bestuurslid. Op voordracht van het bestuur besloot de algemene ledenvergadering om de heer A. Ravesloot te benoemen tot lid van het bestuur. Daarbij gaf het bestuur aan de intentie te hebben om de heer Ravesloot met ingang van 1 juni 2016 te benoemen als voorzitter van de vereniging. Eerst per 1 juni 2016 is de heer Ravesloot namelijk in de gelegenheid die functie op zich te nemen. De bestuurszetel van de heer Somsen blijft echter in 2016 oningevuld.

Deze algemene ledenvergadering werd door 39 personen bezocht, inclusief 7 bestuursleden. Op 1 januari 2016 omvatte het totale ledenaantal 1.109 personen. In de loop van het jaar schreven zich 33 nieuwe leden in, maar was ook sprake van 47 opzeggingen. Resultaat per 31 december 2016 is dus € 1.095 leden.

Bestuur

Het bestuur kwam, buiten de eerdergenoemde algemene ledenvergadering, nog negen maal bijeen in kulturhus “’t Spieker”. Het dagelijks bestuur kwam in het verslagjaar niet als zodanig  bijeen.

Old Ni-js

De redactie van Old Ni-js heeft in 2016 zes maal vergaderd. De heer Henk Sieben werd door  het verenigingsbestuur benoemd tot voorzitter van de redactie. In de loop van het jaar werden de heren P. van der Vondevoort, Wolter Odink en Hans Hanning bereid gevonden de redactie te versterken. De heren Van de Vondevoort en Odink trokken zich echter na enkele maanden terug.

Van het blad Old Ni-js zijn de nummers 83 en 84 uitgegeven. Daarnaast kregen de leden in dit jaar een extra uitgave. Te weten: “Hendrik Odink. Kijkjes in het oude Berkelland” dat werd samengesteld door afgevaardigden van de historische verenigingen van Eibergen, Neede en Borculo samen met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers. De presentatie vond op 11 november 2016 plaats onder grote belangstelling plaats door Gerrit Odink en Ben Tragter in de foyer van kulturhus “’t Spieker” in Eibergen.

Intussen werken wij samen met de buurtvereniging Holterhoek aan een uitgave over de buurschap Holterhoek. Naar verwachting zal dat boek op 11 september 2017 gepresenteerd worden.

Historisch Archief Eibergen

In het afgelopen jaar is het aantal vragen aan ons archief toegenomen. Meestal worden de vragen per e-mail gesteld via het secretariaat van onze vereniging. Door vrijwilligers wordt momenteel hard gewerkt aan verdere digitalisering van de inhoud van het archief. Einde 2016 werden de eerste inventarisatiegegevens op onze website geplaatst zodat het nu ook mogelijk is om thuis te bezien welke boeken c.a. in het archief te vinden zijn. Einde 2016 besloot ons bestuur om het huurcontract met de stichting kulturhus Eibergen nog eens voor vijf jaren te verlengen.

Dodenherdenking

Bij deze jaarlijkse herdenking legden de bestuursleden  mevrouw Klein Willink en de heer  Floors namens de Historische Kring Eibergen bij het monument aan de Groenloseweg een bloemstuk.

Excursie

Op 11 mei namen 59 leden deel aan de jaarlijkse excursie van onze historische kring. De Duitse scheepswerf Meyert in Papenburg en het gerestaureerde Drentse dorp Orvelte waren in het verslagjaar het doel van de excursie. De dag werd, als gebruikelijk, afgesloten met een diner. Er kan teruggekeken worden op een geslaagde dag.

Filmmiddag

De filmmiddag die wij jaarlijks in samenwerking met museum De Scheper organiseren vond plaats op zondag 21 februari 2016 in de grote zaal van kulturhus “’t Spieker”. De belangstelling was dit keer groot. Ruim 300 mensen bekeken de door de organisatie geselecteerde films.

Open Monumentendag

In 2016 organiseerde de Erfgoedkoepel wederom de Open Monumentendagactiviteiten in Berkelland. In een fraaie bijlage bij Achterhoek Nieuws werden alle bewoners van de gemeente op de hoogte gesteld van de activiteiten in door de historische verenigingen op verschillende plaatsen waren georganiseerd. Het centrale punt van deze dag was dit keer de Grote Kerk in Neede. In Eibergen organiseerde onze Kring de openstelling van de monumenten. Het waren dit jaar met name de Kastanjefabriek en het oude KTV-gebouw die de meeste aandacht trokken. In het totaal telden de vrijwilligers samen 933 bezoekers.

Erfgoedkoepel Berkelland

Met de zeven andere historische verenigingen van onze gemeente houden we contact en overleggen wij in de Erfgoedkoepel Berkelland. De koepel kwam in het verslagjaar driemaal bijeen. Onze secretaris vertegenwoordigt onze Kring in deze koepel en vervult daarbij ook de functie van secretaris van de koepel.

Website

Het beheer van onze website is mede in handen gegeven van de redactie. Inmiddels is deze weer op enkele punten geactualiseerd.

Museum de Scheper

Met het bestuur van museum de Scheper heeft ons bestuur jaarlijks overleg om elkaar, waar dat kan, te ondersteunen bij de verschillende activiteiten. Eén daarvan is het jaarlijkse filmfestival. Waar mogelijk trachten de besturen ook op andere vlakken samen te werken. In het verslagjaar vond vanaf 20 mei een expositie in het kader van het 250-jarig bestaan van onze landsgrens plaats. Deze werd gehouden in zowel kulturhus “’t Spieker” als in het museum. De expositie genoot flinke belangstelling, waarbij het opviel dat veel van de belangstelling met name uit het aan de landsgrens gelegen Rekken afkomstig waren.

Tot slot

De jaarlijkse bijeenkomst van bestuur en (andere) vrijwilligers vond plaats op 23 september 2016.  De tocht ging naar Delden en eindigde met een diner in restaurant “de Lindeboom ” in Eibergen. Van de 47 vrijwilligers namen er 22 deel aan deze bijeenkomst. De vrijwilligers zetten zich in voor het bezorgen van Old Ni-js, de bemanning van het archief, het bestuur en de redactie.

 

Vastgesteld in de ledenvergadering van 25 maart 2017,

De secretaris,                                            De voorzitter,

 

 

 

(A.G.J. Esman)                                       (A. Ravesloot)

 

 

 

 

 

 

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs