Ledenvergadering

Ledenvergadering

Hoewel de algemene ledenvergadering doorgaans één keer per jaar bijeenkomt, is zij het hoogste orgaan van de vereniging Historische Kring Eibergen. Tijdens de jaarlijkse ledenvergadering in april spreekt zij zich uit over het beleid dat het bestuur voert, stemt zij al of niet in met de wijzigingen in de samenstelling van het bestuur en gaat zij al of niet akkoord met wijzigingen in contributie, activiteiten, et cetera. Ook doet de ledenvergadering het bestuur gevraagd en ongevraagd voorstellen.

De ledenvergadering 2016 werd op 9 april vanaf 14.00 uur gehouden in kulturhus ” ‘t Spieker”. Aanwezig waren 39 personen, inclusief 7 bestuursleden. Na de officiële ledenvergadering gaf de heer W. Oltwater, voorzitter van de Historische Kring in Haaksbergen, een uiteenzetting over de tussen Haaksbergen en Eibergen gelegen gronden: het Assinkbos, het Hoonesbos en het Lankheterbos.

concept nutulen

(voor alle jaarstukken en de statuten van de vereniging ga naar ANBI)

Leden en donateurs

Volgens de statuten kent de vereniging leden, ereleden, aspirant-leden en donateurs. Leden zijn natuurlijke personen ouder dan 18 jaar en rechtspersonen. Ereleden zijn natuurlijke personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt jegens de vereniging. Aspirant-leden zijn natuurlijke personen jonger dan 18 jaar. Zij betalen geen contributie. Op 1 januari 2016 telde de Historische Kring Eibergen 1108 leden (natuurlijke personen en 18 rechtspersonen), 1 erelid, geen aspirant-leden en geen donateurs. Het erelid staat gepresenteerd bij het submenu ‘ereleden’.

Leden (i.c. natuurlijke personen) betalen voor het lidmaatschap van de vereniging per jaar een contributie van € 18,00 (bij automatische betaling). Bij betaling via een toegezonden rekening komt daar € 1,50 toeslag bij.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs