Redactie

Redactiestatuut

Redactiestatuut van Old Ni-js, de kroniek van de Historische Kring Eibergen

 1. Uitgever

Het bestuur van de Historische Kring Eibergen is eindverantwoordelijk voor inhoud, verschijningsvorm en bezorging van het blad genaamd Old Ni-js.

 Doel Old Ni-js

 • Schrijven van bijdragen betreffende de lokale geschiedenis van Eibergen, Rekken, Beltrum en aanverwante gebieden.
 • Bevorderen van interne communicatie
 • Versterken van de verbondenheid binnen de kring
 1. Doelgroep en bereik
 • Old Ni-js is een informatieblad voor leden van de Historische Kring Eibergen.
 • Ook een aantal externen en betrokkenen in de nabije omgeving van de historische kring betrokken is, krijgen Old Ni-js
 • De redactie stelt zich ten doel om met haar uitgaven/publicaties 100% van de leden van de Historische Kring Eibergen te bereiken.
 1. Redactiebezetting
 • Uitgangspunt is dat de redactie bestaat uit minimaal vijf en maximaal acht leden die binding hebben met de geschiedenis van de streek. Het verdient aanbeveling de samenstelling zo gemêleerd mogelijk te maken zowel qua functies als qua geslacht.
 • De hoofdredacteur is verantwoordelijk voor het redactionele beleid, de plaatsing van de artikelen, budgetbeheer en de redactiebezetting; tot die bezetting behoren ook vaste columnisten die geen deel uitmaken van de redactie als bedoeld in art. 6.
 • De hoofdredacteur wordt aangesteld door het bestuur van de vereniging op grond van betrokkenheid, enthousiasme en ervaring. Tevens maakt hij deel uit van het bestuur.
 • De eindredacteur is verantwoordelijk voor de bekopping van de artikelen, teksten bij foto’s en de productiebegeleiding (contacten met de vormgever en de drukker).
 • Het verdient aanbeveling om redactieleden te betrekken uit het gehele werkgebied van de Historische Kring Eibergen.
 • Er wordt altijd in een open verhouding met elkaar gewerkt.
 • Old Ni-js is altijd en agendapunt bij de bestuursvergaderingen.
 1. Taak redactie en frequentie redactievergaderingen
 • De redactie bestaat uit leden die stukken verzamelen, redigeren, inhoudelijk beoordelen, toetsen aan in lid 3 genoemde doelstellingen en soms zelf schrijven. Bovendien dragen zij zorg voor de juiste vormgeving. Redactieleden leveren ook zelf artikelen aan.
 • Zij komen vijf á zes keer per jaar bij elkaar, steeds vóór en na het verschijnen van een nieuwe uitgave.
 1. Bronnen van informatie
 • De redactie kan vrij informatie vergaren. Zij heeft toegang tot alle bronnen die voor betrouwbare berichtgeving van belang zijn.
 • De redactie neemt bij overname van een publicatie contact op met de auteur voor toestemming.
 • Bijdragen onder pseudoniem zijn slechts bij hoge uitzondering geoorloofd (afweging redactie) en sowieso alleen indien de echte naam bij de redactie bekend is.
 • Anonieme stukken of e-mails zonder postadres worden nooit geplaatst.
 1. Keuze onderwerpen/nieuws

Veel onderwerpen worden interessant als je er op het goede moment naar kijkt. Een goede redactionele agenda is dus erg belangrijk maar hoe doe je dat? Het kiezen wat, wanneer en hoe je een onderwerp oppakt in het blad. Het onderstaande lijstje helpt hierbij:

 1. Wat is het onderwerp?
 2. Hoe wordt de lezer beter (of slechter) van deze informatie?
 3. Waarom moet de lezer dit nú weten? Hoe staat de lezer (ongeveer) tegenover het onderwerp?
 4. Welke vragen zou je beantwoord willen zien, waar denk je aan?
 5. Wie is een contactpersoon waar we kunnen beginnen?

Bij de redactie maken we gebruik van een zogenaamde ijkpersoon in de vorm van een gemiddelde lezer, een persoon die we in gedachten houden bij het maken van Old Ni-js, die over onze schouder meekijkt. Het is geen dwingend kader maar helpt bij het focussen en zoeken naar de juiste onderwerpen en artikelinsteek. Er is maar één goed artikel en dat is dat artikel waarin precies stond wat je wilde weten. Daarom geldt in de journalistiek een belangrijke vuistregel: de baas bepaalt het onderwerp, de lezer de invalshoek.

 1. Informatiebehandeling
 • De redactie van Old Ni-js streeft ernaar in haar artikelen openheid te bevorderen met inachtneming van het instellingsbelang en het belang van de medewerkers.
 • Objectieve berichtgeving wordt bevorderd door bij opiniërende artikelen zo veel mogelijk hoor en wederhoor toe te passen.
 • De eindredactie kan aangeleverde kopij redigeren en inkorten, evenwel pas na contact met de auteur. Wat betreft de inhoud van de ingezonden kopij let de redactie op de informatieve waarde, de respectvolle wijze waarop personen worden bejegend, taalgebruik en taalfouten, het principe van hoor en wederhoor en de opbouwende wijze waarop kritiek wordt verwoord.
 • De redactie neemt de regels van vertrouwelijkheid in acht.
 1. Presentatie en verschijning
 • Old Ni-js verschijnt drie a vier maal per jaar op vooraf geplande tijdstippen met vaste deadlines.
 • Het blad verschijnt als magazine in het formaat 16 x 24 cm. De omvang is ongeveer 60 pagina’s.
 • Old Ni-js bevat de kenmerken van een eigen huisstijl.
 • Old Ni-js wordt per post verstuurd en/of rondgebracht. Van sommige stukken staat de inleiding op de website.
 1. Faciliteiten
 • Plusminus één maal per kalenderjaar zal de redactie zich middels relevante werkbezoeken op de hoogte stellen van actuele ontwikkelingen op het gebied van redactionele vaardigheden.

Eibergen, 7 mei 2018

Het bestuur van de Historische Kring Eibergen,

De voorzitter,                                     De secretaris,

(A. Ravesloot)                                         (A.G.J. Esman)

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs