ActueelArtikelen

Verslag jaarvergadering 2019

Algemene Ledenvergadering HKE 2019 09

Verslag van de jaarvergadering op zaterdag 16 maart 2019.

Aanwezig: het bestuur, bestaande uit A. Ravesloot (voorzitter), A. Esman (secretaris), A. Bolster (penningmeester) en de bestuursleden G. Klein Willink, H. Sieben en H. Floors. Tevens aanwezig tweeëndertig belangstellenden.
Afwezig: L. Bolster

1. Opening

Voorzitter Arie Ravesloot heet allen welkom, Met name ook de beide ereleden van de vereniging Johan Baake en Dick Somsen. Verder ook de spreker die het middagprogramma zal vullen, te weten Arjan Ligtenbarg.
Terugziend op het afgelopen jaar wil hij niet nalaten de vele vrijwilligers, die het mogelijk hebben gemaakt om in 2018 weer goed te kunnen presteren als Historische Kring, te bedanken voor hun grote inzet.

2. Behandeling van het verslag van de algemene ledenvergadering van 7 april 2018.

De notulen van de ledenvergadering van 7 april 2018 worden zonder door de voorzitter doorgenomen. Hij vestigt bij punt 6 de aandacht op het gegeven dat voor het reisje van het nu lopende kalenderjaar nog 4 plaatsen beschikbaar zijn. Dan blijkt dat in de setjes die in de zaal zijn uitgereikt het verslag van 7 april 2018, dat wel het gehele jaar als concept in de website stond, ontbreekt. Dit is reden om de definitieve vaststelling daarvan alsnog tot de jaarvergadering van 2020 uit te stellen.

3. Ingekomen stukken en mededelingen.

De secretaris meldt desgevraagd dat er geen ingekomen stukken te melden zijn.
De voorzitter memoreert het overlijden van Bennie te Vaarwerk. Bennie was één van de oprichters van de Historische Kring en droeg de Kring een warm hart toe. Nadat hij in september 2018 overleed liet hij in een legaat een belangrijke verzameling historische boeken aan de Kring na alsmede. Bovendien werd daarin een bedrag toegezegd dat hij zelf in gesprekken met zowel Arie Ravesloot als Ton Esman bestemde voor het oprichten van een fonds waaruit periodiek een prijs kan worden toegekend aan iemand die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bevordering van de belangstelling voor de Achterhoekse historie. De boeken zijn inmiddels in ons bezit. Het bedrag zien wij nog tegemoet.

4. Vaststelling van het beschrijvend jaarverslag 2018.

Het beschrijvend jaarverslag 2018 wordt ongewijzigd vastgesteld.

5. Vaststellen van het financieel jaarverslag 2018.

Jaarrekening 2018

De financiële stukken zijn bij aanvang van de vergadering aan de aanwezige leden uitgereikt. Penningmeester Alex Bolster geeft een mondelinge toelichting op de jaarrekening 2018. Hij geeft daarbij aandacht een de in het verslagjaar hoge kosten van verhuizing en juridische kosten wegens verlaten van het vorige onderkomen. Naar aanleiding daarvan vraagt de heer Baake of voor de aanschaf van een traplift niet een beroep gedaan kon worden op een steunfonds. Het bestuur heeft er echter voor gekozen een vrijwel nieuwe, maar toch gebruikte traplift met garantie te kopen. Daardoor was het zoeken van een steunfonds niet meer nodig.
Balans per 31 december 2016
Nadat de penningmeester een toelichting gegeven heeft op de balans vraagt de heer Klein Willink wat voor eigen vermogen de Kring toelaatbaar acht. De penningmeester geeft aan dat het bestuur recent hierover heeft besloten dat een reserve van plm. € 25.000,00 nodig is.
Verslag van de kascommissie.
De heer Klein Willink krijgt het woord als voorzitter van de commissie die de kas gecontroleerd heeft. De commissie kwam tot de conclusie, aldus de heer Klein Willink, dat de financiële verslaglegging boekhoudkundig akkoord is. De commissie vraagt wel om meer inzicht in de kosten en opbrengsten van het filfestival dat jaarlijks samen met het museum wordt georganiseerd. De penningmeester zegt toe daarop te zullen toezien. Wanneer vervolgens blijkt dat de vergadering de jaarrekening 2018 en de staat van baten en lasten over dat jaar akkoord bevindt verleent het bestuur bij monde van de voorzitter decharge dan wel kwijting aan de penningmeester met dank voor zijn werkzaamheden.

Begroting 2017

Na uitleg over de begroting voor het nu lopende jaar blijkt dit ook de goedkeuring van de aanwezige leden te kunnen wegdragen.

6. Benoeminging van de kascommissie.

De kascommissie zal voor wat betreft de controle over het jaar 2019 worden samengesteld als volgt. Als voorzitter zal de heer Klein Willink wederom optreden. De heer J. Antvelink treedt af. Mevr. J. Pasman, die zich in 2018 als plaatsvervangend lid heeft opgeworpen, bleek niet bereid om de plaats van de heer Antvelink in te nemen. Tijdens de vergadering stelde nog niemand zich gevraagd als nieuw lid van de kascommissie. De het bestuur zal daar dus nog naar uitzien. De aanwezigen gaan daarmee akkoord.

7. Bestuursverkiezingen.

Aftredend, doch herbenoembaar zijn de bestuursleden Arie Ravesloot, Henk Sieben en Hennie Floors. Op voorstel van het bestuur wordt door de aanwezigen besloten deze bestuursleden voor een nieuwe zittingsperiode te benoemen.

8. Rondvraag en sluiting.

De heer Floors vindt het spijtig dat de jaarvergaderingen van de Eibergse Historische Kring zo weinig belangstelling geniet. In bijvoorbeeld Neede en Borculo zou jaarlijks sprake zijn van een veel grotere opkomst. De in de zaal aanwezige heer J. Kok uit Beltrum antwoordt daarop “As ter weinig komt is ‘t ’n teken dat ’t good geet”. Door meerdere aanwezigen wordt bevestigd dat mensen zich ergens bij aansluiten voor hetgeen die instelling te bieden heeft. Weinigen hebben interesse voor de bestuurlijke verslagen.
Tenslotte vraagt de heer Kok of het is toegestaan het aan de bezoekers beschikbaar gestelde jaarverslag mee naar huis te nemen. De voorzitter antwoordt dat alle stukken van de ledenvergadering openbaar zijn en ook zijn/worden opgenomen in onze website.

Wanneer blijkt dat van de rondvraag geen gebruik meer wordt gemaakt sluit de voorzitter de vergadering met dank aan de aanwezigen voor hun belangstelling.

Eibergen, maart 2019
Het bestuur van de Historische Kring Eibergen,
De voorzitter, de secretaris,
(A. Ravesloot) (A.G.J. Esman)

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs