Actueel

Agenda van de algemene ledenvergadering 2019

Ter kennis aan de pers

Agenda van de algemene ledenvergadering 2019
Locatie: dorpshuis De Huve, Grotestraat 52, Eibergen

Opening

 • Goedkeuring en vaststelling notulen algemene ledenvergadering 2018. (1)
 • Ingekomen stukken en mededelingen.
 • Vaststelling van het beschrijvend jaarverslag 2018 (2)
 • Vaststellen van het financieel jaarverslag 2018 (3), waaronder:
  Jaarrekening van 2018
  Balans per 31 december 2018
  Verslag van de kascommissie.
  Begroting 2019 en de plannen voor 2019
  Benoeming van de kascommissie
 • Voorgesteld wordt een plaatsvervangend lid te benoemen die de plaats van het huidige plaatsvervangend lid Joke Pasman kan innemen voor de controle van de stukken betreffende het jaar 2019. Nu de kasstukken van 2018 gecontroleerd zijn is de heer Johan Antvelink aftredend. Joke Pasman treedt in zijn plaats bij controle van de kasstukken van 2019. Han Klein Willink blijft ook voor wat betreft de controle van de jaarstukken 2019 lid van de kascommissie.
  Bestuursverkiezingen.
 • Aftredend zijn de voorzitter Arie Ravesloot en de bestuursleden Henk Sieben en Hennie Floors. Alle drie hebben laten weten zich voor een nieuwe periode van drie jaar herkiesbaar te stellen. Het bestuur stelt voor deze kandidaten te herbenoemen.
 • Rondvraag en sluiting.

PAUZE

Na de pause houdt de heer Arjan Ligtenbarg een uiteenzetting over het vervoer in en om Eibergen door de eeuwen heen. Arjan is mede schrijver van drie boeken, o.a. over het vervoer in de middeleeuwen.

Een overzicht van alle vormen van vervoer die Eibergen gekend heeft, zoals de middeleeuwse hessen- of helwegen, de Berkel als waterweg, spoorwegen, de Twenteroute, buslijnen. Eibergen had of heeft het allemaal. Aan de hand van lichtbeelden toont hij een beknopt overzicht van de verbindingen van Eibergen met de “buitenwereld”, vanaf ongeveer het jaar 1100 tot aan de opening van de N18 in 2018.

1. Het concept verslag van de jaarvergadering van 7 april 2018 wordt ter vergadering uitgereikt
2. Het concept-verslag van het afgelopen kalenderjaar wordt ter vergadering uitgereikt en is te vinden op deze website.
3. De financiële bescheiden worden ter vergadering uitgereikt.

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs