ActueelOver ons

Jaarverslag Historische Kring Eibergen 2018

Het bestuur

Bij aanvang van het verslagjaar bestond het bestuur uit:

  • A. Ravesloot voorzitter Eibergen
  • A. Esman secretaris Eibergen
  • J. Scholl penningmeester Haaksbergen
  • H. Sieben lid Rekken
  • G. Klein Willink-Odink lid Eibergen
  • H. Floors lid Haaksbergen
  • L. Bolster-Koeslag lid Eibergen

In de algemene ledenvergadering die plaats had op 17 maart 2018 waren aftredend:

  • L. Bolster-Koeslag
  • W. Schol

Op voorstel van het bestuur werd het eerstgenoemde lid herbenoemd voor een nieuwe bestuursperiode. Penningmeester Wim Scholl heeft besloten zijn bestuurslidmaatschap te beëindigen. De ledenvergadering besloot op voordracht van het bestuur de ontstane vacature in te vullen door benoeming van de heer Alex Bolster. In de daaropvolgende bestuursvergadering vroeg het bestuur de heer Bolster het penningmeesterschap en de ledenadministratie van de vereniging op zich te nemen. De heer Bolster bleek daartoe bereid en functioneert nu sinds die vergadering van 9 april als secretaris/ledenadministrateur.
Deze algemene ledenvergadering werd door 31 personen bezocht, inclusief 6 bestuursleden. Op 1 januari 2018 omvatte het totale ledenaantal 1.095 personen. In de loop van het jaar steeg dit aantal met 23 leden tot een aantal van 1.118 leden per 31 december 2018.

Bestuur

Het bestuur kwam, buiten de eerdergenoemde algemene ledenvergadering, nog negen maal bijeen. Twee maal in kulturhus “’t Spieker” en zeven maal in de nieuwe huisvesting in Grotestraat 56. Het dagelijks bestuur kwam in het verslagjaar alleen als zodanig bijeen in overlegsituaties met derden (o.a. inzake de huur van ruimte van het bestuur van Stichting Kulturhus Eibergen).

Vrijwilligers

De vereniging telde in het afgelopen jaar 45 vrijwilligers. Zij zetten zich in voor het bezorgen van Old Ni-js, de bemanning van het archief, het bestuur en de redactie.

In tegenstelling tot voorgaande jaren vond in 2018 geen uitstapje voor de vrijwilligers plaats. Het bestuur koos namelijk, gelet op het standpunt van meerdere vrijwilligers, voor het geven van een kerst/nieuwjaarswens met attentie. Deze gang van zaken zal afgewisseld worden met, zo nu en dan, een uitstapje voor de vrijwilligers. Reden hiervoor is dat meerdere vrijwilligers niet in staat waren om aan een jaarlijkse uitstap deel te nemen. Door de kerst- en Nieuwjaar attentie wordt dus regelmatig aan álle vrijwilligers gedacht.

Old Ni-js

De redactie van Old Ni-js heeft in 2018 4 maal vergaderd onder voorzitterschap van Henk Sieben.

Van het blad Old Ni-js zijn de nummers 87 en 88 uitgegeven, alsmede de boeken ‘F.C. Eibergen. 100 jaar meer dan voetbal’ en ‘Van achter-hoek tot Achterhoek. Het voetbalboek werd uitgegeven door onze Historische Kring in samenwerking met de F.C. Eibergen. Het werd gepresenteerd in het kader van het 100 jarig bestaan van de F.C. Eibergen in de kantine van de jubilerende voetbalclub op 26 april 2018.

Het boek ‘Van achter-hoek tot Achterhoek’ werd uitgegeven door onze Kring in samenwerking met de Historische Kring Neede. Het Fonds de Roos Gesink was bereid een subsidie te geven om de uitgave mogelijk te maken. Achtergrond voor de uitgave van dit boekje was het feit dat dichter/dominee Willem Sluiter 350 jaar geleden de dichtregels “waer iemant duisent vreugden soek, mijn vreugt is in dees achter-hoek”. Het was met name historicus Bennie te Vaarwerk (overleden op 25 september 2018) die de aanzet gaf om het jaar 2018 tot ‘Willem Sluiterjaar’ te verheffen. De presentatie van het boek vond op 7 september 2018 plaats bij gelegenheid van de aanvang van de viering van de Open Monumentendagen. Dit laatste gebeuren vond plaats in samenwerking met de Historische Kring Neede en museum De Scheper.

Historisch Archief Eibergen

In het afgelopen jaar is het aantal vragen aan ons archief toegenomen. De meeste vragen komen binnen per e-mail via het secretariaat van onze vereniging. De vrijwilligers hebben in het verslagjaar de digitale inventarisatie van onze verzameling boeken bijgehouden en ook vele foto’s digitaal vastgelegd en beschreven. Ook het inzicht in onze verzameling boeken en brochures is in het archief te vinden.

Einde 2017 bleek het om financiële redenen niet langer mogelijk om de huisvesting van ons archief/onze vergaderruimte, in kulturhus ’t Spieker voort te zetten. Een tweetal bijeenkomsten van het dagelijks bestuur met afgevaardigden van het bestuur van de Stichting Kultuurhus ’t Spieker konden niet tot een oplossing leiden. Uiteindelijk is besloten te verhuizen naar de ruimte boven de Eibergse bibliotheek aan de Grotestraat 56. Deze bleek eenzelfde huurprijs te kosten als we voorheen (vóór de forse verhoging van de prijs en de sterke verkleining van onze ruimte in het Spieker) betaalden. De overstap vergde een voor onze vereniging flinke investering. Te weten: verhuizing, juridische kosten en het aanbrengen van een traplift.

Dodenherdenking

Bij deze jaarlijkse herdenking legden de bestuursleden mevrouw Bolster en de heer Floors namens de Historische Kring Eibergen bij het monument aan de Groenloseweg een bloemstuk.

Excursie

Op 10 mei namen 43 personen deel aan de jaarlijkse excursie van de leden van onze historische kring. De tocht ging onder andere naar het Duitse Kevelaer waar het Niederrheinisches museum voor volkscultuur werd bezocht. Een verslag van deze dag is te vinden op de website van onze vereniging www.historischekringeibergen.nl.

Filmmiddag

De filmmiddag die onze vereniging jaarlijks in samenwerking met museum De Scheper organiseert vond plaats op zondag 6 februari 2018 in de grote zaal van kulturhus “’t Spieker”. De belangstelling was dit keer groot. Ruim 300 mensen bekeken de door de organisatie geselecteerde films.

Open Monumentendag
In 2018 organiseerde de Erfgoedkoepel wederom de Open Monumentendagactiviteiten in Berkelland. In een bijlage bij Achterhoek Nieuws werden alle bewoners van de gemeente op de hoogte gesteld van de activiteiten die door de historische verenigingen op verschillende plaatsen waren georganiseerd. Het centrale punt van deze dag was dit jaar de kern Eibergen. In Eibergen stond met name de naam Achterhoek centraal en de dominee/dichter Willem Sluiter. Samen met de Historische Kring van Neede produceerde onze kring het boekje Van achter-hoek tot Achterhoek, dat de dag vóór open Monumentendag gepresenteerd werd tijdens de Berkellandse opening van Open Monumentendag in de Oude Mattheuskerk. Daarnaast waren uiteraard tijdens de monumentendagen meerdere monumenten in Eibergen en Rekken geopend en voor het publiek toegankelijk. In museum De Scheper was een expositie over Willem Sluiter te bezichtigen.

Samenwerking

Met de zeven andere historische verenigingen van onze gemeente houden we contact en overleggen wij in de Erfgoedkoepel Berkelland. De koepel kwam in het verslagjaar driemaal bijeen. Onze secretaris vertegenwoordigt onze Kring in deze koepel en vervulde daarbij ook tot einde december 2018 de functie van secretaris. Verder is er samenwerking met museum De Scheper (het jaarlijkse filmfestival en de organisatie van de Open Monumentendag), de Stichting Eibergse Molens – waarin onze vereniging bestuurlijk vertegenwoordigd is – en in bescheiden mate met het Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (E.C.A.L.) in Doetinchem.

Website

Het beheer van onze website is nu in handen van het bureau IDEA-Online van de heer G. Abbink. Hij is al jaren lid van onze vereniging en heeft met groot enthousiasme een geheel nieuwe, moderne opzet voor onze website gemaakt. Het aantal bezoekers is daardoor ook duidelijk toegenomen. In het verslagjaar werd de site blijkens informatie van de website beheerder plm. 50.000 maal bezocht. Dat is beduidend meer dan in 2017. Toen werden nog geen 9.000 bezoekers genoteerd.

Vastgesteld in de ledenvergadering van 16 maart 2019,
De secretaris,             De voorzitter,

(A.G.J. Esman)           (A. Ravesloot)

Gerelateerde Afbeeldingen:

Het delen van dit artikel stellen we zeer op prijs